De digitala underlagens roll i klimatanpassningen – kommunens arbetsprocess då, nu och framöver

M8

På grund av sitt geografiska läge arbetade Karlstads kommun tidigt med att identifiera åtgärder mot översvämning samt genomföra dessa. Genom att kombinera data från flera aktörer fick kommunen gedigna modelleringar och analyser som låg till grund för välavvägda beslut. Besluten spänner över fysiska åtgärder, planeringsförutsättningar och organisatoriska åtgärder. Nu arbetar kommunen kontinuerligt med klimatanpassning för att öka hela organisationens medvetenhet om utmaningarna med ett förändrat klimat.

Föredraget kommer att ge en historisk genomgång som kan vara inspirerande för kommuner som har översvämningsproblematik och inte kommit fullt så långt i anpassningsarbetet. Därutöver kommer klimatanpassningsarbetets roll i Karlstads kommun behandlas vilket kan ge uppslag till tillvägagångssätt för att förankra processen i organisationen. Även kunskapsluckor och utmaningar som dykt upp längs vägen kommer att presenteras som kan vara ögonöppnare för vissa åhörare och ha en hög igenkänningsfaktor hos andra.