Digitala scenarier för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

M8

Från 2019 blir det lättare att i förväg bedöma hur klimatförändringens effekter påverkar olika markarbeten inför en byggprocess. SGI tar under 2018 fram nya nationellt täckande kartor som visualiserar scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markförhållanden och därmed byggbarheten. Klimatförändringens effekter med t ex stigande hav och ökad nederbörd gör att olika georisker med påföljande skador ökar på bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer. Vid planering, projektering och byggande måste hänsyn tas till föränderliga klimatlaster. Det nya kartmaterialet kan användas vid klimatanpassad planering i samhällsbyggandet samt ger förutsättningar för ökad kunskap och att fatta långsiktiga beslut med hänsyn till markförhållanden i ett föränderligt klimat. Materialet tas fram som ett led i genomförandet av SGI:s handlingsplan för hållbart markbyggande.