KEYNOTE: Galileo – skräddarsydda positionerings- och realtidstjänster

M2 - PLENUM

(Föredraget hålls på engelska)

Under de senaste åren har GNSS-tekniken upplevt en period av snabb utveckling, såväl inom globala satellitkonstellationer som användarutrustning. GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är ett samlingsnamn för de satellitsystem som används för globala navigerings- och positioneringsändamål. Med den här utvecklingen tillhandahåller europeiska system såsom EGNOS och Galileo ett komplett utbud av tjänster anpassade efter användarnas behov. De blir också alltmer implementerade i GNSS-mottagare, vilket ger ökad prestanda för användare både i Europa och över hela världen.

Presentationen kommer bland annat att behandla trender och utveckling i åtta GNSS-marknadssegment (lokaliseringstjänster, järnväg, väg, sjöfart, luftfart, geodetisk mätning, jordbruk, tidsstyrning och synkronisering), tillsammans med den senaste tekniken för GNSS-mottagare inom tre så kallade makrosegment, som definieras på grundval av gemensamma tekniker för användarutrustning: massmarknadslösningar (t. ex. smarta telefoner); transportsäkerhet och ansvarskritiska transportlösningar; samt höga precisions- och tidsstyrningslösningar. Presentationen kommer även att ta upp den uppdaterade statistiken om Galileos genomslag i användarterminaler och integrerade kretsar, tillsammans med information om frekvenser.

Den svenska regeringen lanserade 2018 en nationell strategi som ska stärka svensk rymdverksamhet och där nyttan för samhället ska stå i centrum. Svensk rymdverksamhet är en strategisk tillgång för utveckling av kunskapssamhället. Det är viktigt att den bedrivs på ett sätt som främjar forskning, utveckling och innovation och bidrar till att det skapas högteknologiska arbetstillfällen. Det stärker svensk konkurrenskraft inom rymdforskning, rymdindustri och rymdteknik.

KEYNOTE: Galileo user-tailored positioning and timing services made in Europe

In recent years, GNSS technology has experienced a period of rapid development – both on the side of global constellations and user receivers. With this development, European systems such as EGNOS and Galileo are providing full set of services tailored to user needs. They are also becoming increasingly present in GNSS receivers, providing enhanced performance to users both in Europe and worldwide.
The presentation will, among others, address trends and developments in eight GNSS market segments (LBS, rail, road, maritime, aviation, surveying, agriculture, timing and synchronization), together with the state-of-the-art of GNSS receiver technology within three so-called macrosegments, that were defined on the basis of receiver technology commonalities: mass market solutions; transport safety and liability-critical solutions; and high precision and timing solutions. It will present also the updated statistics on Galileo penetration in user terminals and chipsets, along with information on frequencies.