Geodata för klimatanpassning, erfarenheter från en behovsanalys

M8

Hur kan vi på bästa sätt använda geodata för att anpassa samhället till ett förändrat klimat? Under 2018 har projektet Klimatanpassningsaktörers behov av geodata och geodatatjänster genomförts i form av tre workshoptillfällen. Syftet har varit att identifiera gapet mellan behovet av och befintligt tillhandahållande av geodata och geodatatjänster samt ta fasta på befintliga goda exempel. Nu kan vi presentera resultaten från behovsanalysen och vad de leder till för statliga myndigheter och kommuner, som enskilda såväl som i samverkan.