Nationell plattform för geodataaccess – Grundläggande behov och kravställningar

M1

Digitaliseringen av olika processer kräver att data är lättåtkomliga via enkla och väldefinierade maskingränssnitt. Därtill behövs ett samverkanskoncept där teknik kompletteras med ekonomi och tydliga ansvar och skyldigheter. För att digitaliseringen ska lyckas måste lösningarna utgå från relevanta kravställningar inom olika samhällsfunktioner och processer samt förses med relevanta juridiska och ekonomiska styrmedel. Inom ramen för den gemensamma handlingsplanen för geodatastrategin och de viktiga regeringsuppdragen på samhällsbyggnadsområdet har arbetet nu kommit en bra bit på väg. Målet är att samlat kunna tillgängliggöra grundläggande geodata från mer än 300 olika kommuner och myndigheter. Var står vi idag och vad är nästa steg?