Nationell plattform för geodataaccess – Rättsliga förutsättningar för ett effektivt datautbyte

M1

För att den nationella plattformen för geodataaccess ska fungera väl krävs tydliga regelverk och myndighetsinstruktioner som stödjer såväl myndigheternas olika roller och funktioner i samhället som plattformens kravställning på dessa myndigheter. Vilken utveckling av regelverk, instruktioner m.fl. juridiska förutsättningar och styrmedel krävs för att en nationell plattform för geodataaccess ska kunna etableras.