Anders Sandin, direktör Division geodata, Lantmäteriet

Biografi

Anders Sandin är divisionschef för Geodatadivisionen vid Lantmäteriet. Han har tidigare erfarenheter från Ericsson, Trafikverket och Banverket. Geodatadivisionen ansvarar för att tillgodose samhällets behov av grundläggande geografisk information, fastighetsinformation och geodetisk infrastruktur samt svara för nationell samordning på geodataområdet. Vid divisionen utförs standardiseringsarbete, forskning samt utveckling inom geodesi, kartografi och geografiska informationssystem. Anders innehar ordförandeskapet för Ortnamnsrådet vid Lantmäteriet som en del av sin tjänst. Lantmäteriet innehar rollen som nationell samordnare för INSPIRE. Lantmäteriet är också den myndighet i Sverige som har kontaktpunktsansvar i frågor som rör införandet av EU:s INSPIRE direktiv och detta ligger inom divisionens åtaganden.